நோக்கு

மனித வள அபிவிருத்தியின் முன்னோடியாவது

செயற்பணி

அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற பிரிவுகளில் பயனுள்ள மனித வள அபிவிருத்தியினை ஏற்படுத்துவதற்காக உயர் தரத்திலான பயிற்சி வசதியினை வழங்கள்

GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

Gov Links


Adverticement