දැක්ම

මානව සම්පත් සංවර්ධනයේ පුරෝගාමියා බවට පත්වීම

මෙහෙවර

රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශවල සඵලදායී මානව සම්පත් සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පුහුණු පහසුකම් සැපයීම

GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

රජයේ වෙබ් අඩවි


Adverticement