වයඹ පුහුණු ආයතනය

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදලේ අනුග්‍රහය යටතේ වයඹ පළාතේ සංවර්ධනය සඳහා ආරම්භ කරන ලද වයඹ වියලි කලාපීය සහභාගීත්ව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව 1993 වර්ෂයේදී වයඹ පුහුණු ආයතනය ස්ථාපිත කර ඇත.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශයේ මලගනේ ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ඨාශයේ වාරියපොල ගොවිපලට යාබදව අක්කර හතක පමණ වූ සුන්දර භූමි භාගයක වයඹ පුහුණු ආයතනය පිහිටා ඇත.

මානව සම්පත් සංවර්ධනයේ පුරෝගාමියා බවට පත්වීම සිය දැක්ම කරගනිමින්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශවල සඵලදායී මානව සම්පත් සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රසස්ථ මට්ටමින් පුහුණු පහසුකම් සැපයීම යන මෙහෙවර ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සුවිශාල වූ දායකත්වයක්  වයඹ පළාත තුළ වයඹ පුහුණු ආයතනය විසින් ලබාදෙනු ලබයි.

ඒ අනුව  පළාතේ පුහුණු අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල වන පරිදි හා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා අකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන කළමනාකරණ, පරිගණක, නායකත්ව හා ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය යන සියළුම පුහුණු වැඩමුළු සඳහා දේශනශාලා 07ක් තුළ එකවර පුහුණුලාභීන් 500 ට පමණ ප්‍රශස්ත පුහුණු පහසුකම් සැපයීම හා පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර පැවැත්වීම ඔස්සේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ අතරමැදියකු ලෙස වයඹ පුහුණු ආයතනය වයඹ පළාත් සභාව තුළ සුවිශේෂ වු කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලබයි.

 

එමෙන්ම වයඹ පුහුණු ආයතනය මගින් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව 2016 දී පරිගණක සාක්ෂරතාව 75%ක මට්ටමට ගෙන ඒමේ ඉලක්කය යථාර්තයක් බවට පත්කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් ලබාදීම සඳහා වයඹ පළාතේ පාසල් හැරගිය තරුණ තරුණියන් ඉලක්ක කර ගනිමින් තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොම්සම හා සහසම්බන්ධ වෙමින් එහි පාඨමාලා ප්‍රමිතීන්ට අනුව පරිගණක ක්‍රියාකරවීමේ බලපත්‍ර පාඨමාලාව, වෙබ් පිටු නිර්මාණය, පරිගණක ජාලගත කිරීම, පරිගණක දෘඩාංගකරණය  ඇතුළු පාඨමාලා රාශියක් පවත්වනු ලබයි.

GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

රජයේ වෙබ් අඩවි


Adverticement