අගයන්

· වයඹ පළාත් සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන එකම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වීම.

· බුද්ධිමත්, නිර්මාණශීලී, ආදර්ශමත් හා කැපවුණු නායකත්වයක් තිබීම

· ආයතනය සතු මානව සම්පත

o එකමුතුකම, කැපවීම හා උනන්දුව

o අධීක්ෂණයෙන් තොරව ස්වේච්ඡාවෙන් අවස්තානුකූලව සිතා මතා වැඩකිරීම හා උගත්, දැනුවත් හා හොඳින් සංවිධානය වූ කාර්යමණ්ඩලය

· තත්ත්ව කව හරහා කණ්ඩායම් වශයෙන් වැඩකරන සංස්කෘතියක් බිහිවී තිබීම

· ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේ හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතාම නිරවුල් හා ඉක්මන් වීම.

· පුහුණු කටයුතු සඳහා ප්‍රසන්න, මනරම් ස්වභාවික සෞන්දර්යයකට හිමිකම් කීම

 

· පුහුණු පහසුකම් සඳහා අවශ්‍ය සියළු යටිතල පහසුකම් ප්‍රශස්ථ අයුරින් ලබාගත හැකි වීම

 

තත්ත්ව කව

දැනට ආයතනය තුළ තත්ත්ව කව 03 ක් ක්‍රියාත්මක වේ.

1. සුපසන් කවය

2. හරිත කවය

3. ලිච්ඡවී කවය

ලැබූ ජයග්‍රහනයන්

(ඵලදායීතා සම්මාන)

· වයඹ පළාත් අන්තර් පළාත් අමාත්‍යාංශ අතර ප්‍රථම ස්ථානය - 2005

· ජාතික මට්ටමේ විශේෂ කුසලතා සම්මානය - 2005

· අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශ පළාත් මට්ටමේ ප්‍රථම ස්ථානය -2006

· අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රථම ස්ථානය - 2006

· අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශ පළාත් මට්ටමේ ප්‍රථම ස්ථානය -2007

 

· අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශ ජාතික මට්ටමේ විශේෂ කුසලතා - 2007

GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

රජයේ වෙබ් අඩවි


Adverticement