වයඹ පළාතේ කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය මගින් සංවිධානය කරණු ලබන පුහුණූ පාඨමාලා මෙන්ම වෙනත් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශ විසින් සංවිධානය කරනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා පුහුණු  පහසුකම් සැපයීමට අමතරව මෙම ආයතනය විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සංවිධානය කර පවත්වනු ලබයි.

· පරිගණක ක්‍රියාකරවීමේ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (SLCDL)

· වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

· පරිගණක දෘඩාංගකරණය

· පරිගණක ජාලගතකරණය

· PHP & My SQL

· දෙමළ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව


GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

රජයේ වෙබ් අඩවි


Adverticement