දේශනශාලා පහසුකම්

දේශන ශාලාව

අසුන් ගත හැකි ප්‍රමාණය

අංක 01 ( වායු සමනය කරන ලද)

100

අංක 02

60

අංක 03

60

අංක 05 ( වායු සමනය කරන ලද)

40

අංක 06

60

අංක 07

60

දුරස්ථ ඉ අධ්‍යාපන ඡාලය

35

පරිගණක විද්‍යාගාර 02

30

 

GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

රජයේ වෙබ් අඩවි


Adverticement